Dengue - Tongan

Fakatokanga ki he to'umahaki mofi tengi 'i he 'otu motu Pasifikí, kau ki ai 'a Ha'amoa, Tonga pea mo Fisi.

'Okú ke 'amanaki folau atu ki he Pasifiki? Tauhi malu koe mo ho fāmilí meí he tengí 'aki ho'omou faka'ehi'ehi meí he u'u 'a e namú. Lau 'a e fakaikiikí 'i heni.

Kapau te ke ongo'i puke lolotonga ho'o folaú pe 'i ho'o foki mai ki Nu'u Silá, kumi ha fale’i fakafaito'o. Kapau kuó ke foki mai ki Nu'u Sila, 'e lava ke ke telefoni ta'etotongi ki he Healthline (0800 611 116), pe ko ha'o sio ki ho'o toketaá. Fakapapau'i 'okú ke fakahā ange 'a ho'o folaú.

Tengi

'Oku mafola 'a e tengí meí he u'u 'a e fa'ahinga namu ko e Aedes. 'Oku 'ikai ke ke ala ma'u 'a e tengí meí ha tokotaha kehe.

'E lava ke fakatupu 'e he tengí ha puke lahi kiate koe pe ko ho fāmilí. 'E lava ke hoko ha mate meí ha fu'u tōtu'a 'a e tengí.

'Oku 'i ai 'a e kalasi e fā 'o e vailasi tengí, pea 'e lava ai ke ke puke 'i he tengí 'o a'u hake ki he tu'o fā lolotonga 'a ho'o mo'uí.

Ko e founga lelei taha ke faka'ehi'ehi ai mei hano ma'u 'o e tengí ko ha faka'ehi'ehi meí he u'u 'a e namú.

Ko e namu 'oku nau fetuku holo 'a e tengí, 'oku lahilahi ke nau u'u 'i he taimi 'ahó, 'o lahilahi ki he houa pongipongí pea mo e ho'atā efiafí.

Founga 'o e faka'ehi'ehi meí he u'u 'a e namú

 • Ngāue'aki ha ngaahi uaea tainamu 'i he ngaahi matapaá mo e ngaahi matapā teké pe luvá
 • Ngāue'aki 'a e ngaahi me'a fana namú pea mo e faka'ahunamú
 • Ngāue'aki ha tainamu ki ho mohengá 'i he po'ulí
 • Ngāue'aki ha me'a vali kili ke fakafepaki'i'aki 'a e namú, 'a ia ko e lelei tahá ke si'i hifo hono mālohí 'i he pēseti 'e 35 'o e kemikale diethyltoluamide (DEET)
 • Tui ha vala malu'i lanu maama 'o hangē ko ha sote nima lōloa, talausese lōloa mo ha tatā. 'E lava ke fana pe vali 'aki 'a e valá ha faito'o ki hono fakafepaki'i 'o e namú
 • Ngāue'aki 'a e 'eakoní (ī fakamokomokó pe air-conditioning)
 • Fakamama'o meí he ngaahi feitu'u 'oku lahi ai 'a e namú, hangē ko e ngaahi feitu'u taanoanó

Ngaahi faka'ilonga mo e faito'o ki he mofi tengí

'E lava ke a'u hake 'a e lōloa 'o hono ma'u 'o e ngaahi faka'ilonga 'o e tengí meí he 'aho 'e uá ki he fitu pea 'oku fa'a kau ki ai 'a e:

 • Mofi fakatu'upakē
 • Langa 'ulu lahi (tautautefito 'i he konga ki mui 'o e ongo fo'i matá)
 • Felangaaki 'a e uouá mo e hokotanga huí
 • Ongo'i mātu'aki hela'ia
 • Tokotokakovi/lua
 • Fepulopulasi 'a e kilí

[Title: Fight the bite, day and night]

Travelling overseas?

Fight the bite day and night.

[Dr Laupepa Va'a to camera]

Talofa lava, my name is Dr Laupepa Va'a from the Ministry of Health.

Mosquitoes in some countries can spread diseases like dengue fever, malaria, yellow fever and the Zika virus that can make you or your loved ones very sick.

The best way to avoid these diseases is to avoid getting bitten during the day, and at night!  

Encourage family and other group members to do this too. Everyone needs to be kept safe.

[Footage of insect repellent being applied to a child as well as arms, hands and feet]

Simple things work best:

Use insect repellent, especially when you are outside. Some work better than others. You can find more information about this on our website.

[Footage showing sunscreen being applied, followed by insect repellent]

If you use both sunscreen and insect repellent, put the sunscreen on first and then the repellent.

[Footage showing a long sleeved shirt being rolled down, buttoning up shirt, adjusting long pants, hat being put on child's head]

Wear clothes that protect you from mosquitoes: light coloured long-sleeved shirts, long pants and hats are ideal.

[Footage showing clothes being sprayed with insect repellent]

You can spray your clothing with insect repellent too to help stop mosquitoes biting through your clothes.

[Footage showing insect repellent being reapplied to arms and feet]

Remember to reapply the repellent as you would on your skin, because it wears off over time.

[Footage showing mosquito coil being lit and image of tent with screen door]

You can use mosquito coils and if you’re camping, use insect screens on tents.

[Footage showing air conditioning unit and ceiling fan]

When you’re inside:

Turn on the air conditioning if you have it - cool air keeps mosquitoes away.

[Footage showing insect spray being used and image of insect screen on door/window]

Use insect sprays and try to stay in places with insect screens on windows and doors.

[Still images showing mosquito nets over beds]

If you are not staying somewhere with air conditioning or insect screens, sleep under a mosquito net at night, or put on  insect repellent before you go to bed.

[Dr Laupepa Va'a to camera]

If you feel sick during your trip or after you come home, get medical advice.

If you are back in NZ you can call Healthline for free. Or see your family doctor and make sure you tell them about your travel.

You can find out more on the Ministry of Health website.

Kapau te ke ma'u 'a e ngaahi faka'ilonga ko 'ení, tautautefito kapau na'á ke toki folau kimuí ni mai, inu vai ke lahi pea folo 'a e panatoló ke leva'i'aki 'a e mofí mo e felangaakí.

'OUA NA'A NGĀUE'AKI 'a e 'esipiliní pe fo'i'akau ta'ofi langa mo holoki 'o e fefulai 'i he sinó (non-steroidal anti-inflammatory tablets) hangē ko e ibuprofen he 'e malava ke nau fakautuutu ha ala hoko ha fā-noa 'a e totó tupu meí he tengí.

'Oku 'i ai 'a e kakai 'e ni'ihi te nau ala puke lahi 'aupito 'i he tengí, 'o ala hoko ai ha fiema'u tokoni fakafaito'o fakavavevave. Kumi leva ha tokoni fakafalemahaki fakavavevave he 'e malava ke tupu meí ha fu'u tōtu'a 'a e tengí ke ala matu'utāmaki ai ha mo'ui.

Ko e ngaahi faka'ilonga ki ha ala fakatu'utāmaki 'i ha tōtu'a 'a e tengí 'oku kau ki ai 'a e:

 • langa lahi/'ī'ī 'a e keté
 • hokohoko 'a e luá
 • fetoto'i 'a e te'enifó
 • lua toto
 • vave/hōhō 'a e mānavá
 • ongoongosia/ta'efiemālie 'a e sinó
Back to top